Miljöpolicy

Bloms Städservice AB verkar för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

I våra uppdrag använder vi städteknik och städmaterial anpassade för olika rums enheter.

Vid val av materiel och städmetoder beaktar vi miljöaspekter.

Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial när så är möjligt.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar. I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs

Miljöpolicy fastställs av företagsledningen och kommuniceras ut till medarbetarna. Uppföljning sker vid ledningens genomgång. Miljöpolicyn baseras på aktuell miljöutrednings riskbedömning av miljöaspekter knutna till vår verksamhet. Miljöutredningen uppdaterar vi årligen och vid större förändringar av verksamheten. Alla medarbetare är ansvariga för att kvalitets- och miljöpolicyn tillämpas i verksamheten.